Kritéria hodnocení

 
Hodnocení orientačně:       
100%-90% prakticky bez chyby, chybuje výjimečně vynikající, příkladný, výborný  1
89%-75% převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby
velmi dobrý, nadprůměrný, 
chvalitebný 
 
2
74%-50% pozitivní a negativní v rovnováze  dobrý, průměrný 3
49%-25% převaha negativních zjištění, výrazné chyby 
podprůměrný, citelně slabá místa, 
dostatečný 
4
24%-0% zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5