Dokumenty

Hodnocení orientačně:       
100%-90%
prakticky bez chyby, chybuje výjimečně
vynikající, příkladný, výborný  1
89%-75%
převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby
velmi dobrý, nadprůměrný, 
chvalitebný 
 
2
74%-50% pozitivní a negativní v rovnováze  dobrý, průměrný 3
49%-25%
převaha negativních zjištění, výrazné chyby 
podprůměrný, citelně slabá místa, 
dostatečný 
4
24%-0% zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5

Hodnocení portfolií

(neboli osobní složka žáka) 
Je soubor materiálů a výsledků žákovy školní práce - je sbírkou údajů, 
které informují o žákově práci a pokroku ve škole. 
 
kritéria hodnocení:
- ucelenost - obsahuje vše, co je zadáno na stránkách - je kompletní
- bohatost - zajímavé položky v části "různé"
- zřetelný a jasný popis toho, co bylo do portfolia vybráno (hlasitost, spisovnost, kultivovaný projev)
- úprava
- dodržení zadané strutury 
 
 

Hodnocení ústních projevů

- hodnocení 1-4 body (4 nejlepší)

 

- žákovi se daří vzbudit a udržet pozornost posluchačů

-žák hovoří v celých větách, používá bohatých jazykových prostředků

- žákův projev není monotónní (vhodně užívá zvukových prostředků)

- na žákovi nejsou patrné známky trémy

 

(viz. manuál pro tvorbu ŠVP v základním vzdělávání)